CBSE Class 10 Maths Exam 2021-22

CBSE Class 10 Maths Exam 2021-22 Live Updates: Basic and standard answer key released

CBSE Class 10 Mathematics (Basic) Answer Key 2021-22 (Term-1)

Paper code: 430/2/4
Set: 4
Series: JSK/2

1 – a21 – d41 – b
2 – c22 – b42 – b
3 – b23 – b43 – a
4 – b24 – c44 – b
5 – a25 – a45 – b
6 – b26 – d46 – d
7 – c27 – b47 – a
8 – b28 – a48 – c
9 – d29 – a49 – c
10 – d30 – a50 – d
11 – c31 – d
12 – b32 – b
13 – c33 – c
14 – a34 – a
15 – b35 – c
16 – c36 – d
17 – c37 – b
18 – b38 – a
19 – c39 – d
20 – a40 – b

Best book for class 10 Students

CBSE Class 10 Mathematics (Standard) Answer Key 2021-22 (Term-1)

Paper code: 030/2/4
Set: 4
Series: JSK/2

1 – b21 – d41 – d
2 – d22 – d42 – c
3 – a23 – b43 – b
4 – c24 – c44 – d
5 – d25 – c45 – c
6 – d26 – b46 – a
7 – c27 – a47 – b
8 – a28 – c48 – d
9 – b29 – c49 – b
10 – c30 – b50 – b
11 – c31 – d
12 – b32 – d
13 – b33 – b
14 – a34 – d
15 – c35 – d
16 – a36 – c
17 – c37 – d
18 – a38 – a
19 – b39 – b
20 – a40 – c

fullBag’s Study Material

Leave a Comment

Pinterest
LinkedIn
Share
Telegram
WhatsApp