Janam Janam Tumare Hoi Rom

Janam Janam Tumare Hoi Rom

কচম কচম তোমাৰেই কচম

জনম জনম তোমাৰে হৈ ৰম

কচম কচম তোমাৰেই কচম

যুগে যুগে বৈ যাব প্ৰেমৰ নদী

পৃথিবী হৈ ৰব আমাৰ সাক্ষী

জনম জনম তোমাৰে হৈ ৰম

কচম কচম তোমাৰেই কচম

জনম জনম তোমাৰে হৈ ৰম

কচম কচম তোমাৰেই কচম

পাহাৰে ভৈয়ামে গাব

 আমাৰ প্ৰেমৰ

আকাশে বতাহে নাছিব

সেই সুৰত

পাহাৰে ভৈয়ামে গাব

 আমাৰ প্ৰেমৰ

আকাশে বতাহে নাছিব

সেই সুৰত..

যুগে যুগে বৈ যাব প্ৰেমৰ নদী

পৃথিবী হৈ ৰব আমাৰ সাক্ষী

জনম জনম তোমাৰে হৈ ৰম

কচম কচম তোমাৰেই কচম

জনম জনম তোমাৰে হৈ ৰম

কচম কচম তোমাৰেই কচম

জোন তৰা হৈ জিলিকিব

মৰম আমাৰ

প্ৰকৃতিৰ কৈ যাব

মিলন হিয়াৰ

জোন তৰা হৈ জিলিকিব

মৰম আমাৰ

প্ৰকৃতিৰ কৈ যাব

মিলন হিয়াৰ

যুগে যুগে বৈ যাব প্ৰেমৰ নদী

পৃথিবী হৈ ৰব আমাৰ সাক্ষী

জনম জনম তোমাৰে হৈ ৰম

কচম কচম তোমাৰেই কচম

জনম জনম তোমাৰে হৈ ৰম

কচম কচম তোমাৰেই কচম

Leave a Reply

Your email address will not be published.